Antar sprawnie przeprowadzi profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego. Istnieje również możliwość aktualizacji istniejących ocen ryzyka zawodowego.

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego gdy:

 • na stanowisku pracy zdarzył się wypadek,
 • wprowadzono zmiany w procesie pracy lub na stanowisku pracy,
 • nie przeprowadzono analizy w okresie projektowania przedsiębiorstwa lub stanowiska pracy,
 • podjęto w decyzję o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w firmie lub na stanowisku pracy,
 • planowane jest uruchomienie w organizacji nowej, maszyny linii technologicznej, itp.

Ocena ryzyka może być przeprowadzona dla poszczególnych stanowisk pracy, procesów pracy, procesów produkcyjnych, instalacji, linii technologicznych i innych.

Do najważniejszych celów przeprowadzenia oceny ryzyka należą:

 • ocena poziomu ryzyka istniejącego lub przewidywanego,
 • poszukiwania efektywnych i skutecznych rozwiązań zmniejszających ryzyko.

Po dokonaniu oceny ryzyka należy dokonać rozpoznania możliwych sposobów poprawy bezpieczeństwa poprzez:

 • zapobieganie zdarzeniom niepożądanym (prawidłowy stan techniczny maszyn i urządzeń; szkolenia pracowników w zakresie BHP),
 • przeciwdziałanie zagrożeniom,
 • system ratownictwa medycznego i technicznego.

Podstawa prawna:

 • Kodeks Pracy Art. 226 § 2
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  § 39a (Dz. U. 2003 nr 169 poz 1650).

Nierzetelna ocena ryzyka może być przyczyną podniesienia tych składek na ubezpieczenie i będzie skutkować niekorzystnymi konsekwencjami finansowymi.
Określenie ryzyka zawodowego, które jest ujmowane jako iloczyn możliwych skutków zagrożenia oraz prawdopodobieństwa zaistnienia tych skutków, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować to ryzyko zawodowe występujące przy prowadzonych w zakładzie pracach oraz zobowiązany jest stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a w szczególności:

 • zapewnić organizację i stanowiska pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i innych uciążliwości,
 • zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

Przewidywana wielkość skutków zagrożenia spowodowanego ryzykiem zawodowym zależy od samego zagrożenia oraz specyfiki sytuacji w jakiej ono występuje, natomiast prawdopodobieństwo zaistnienia skutków zagrożenia jest uzależnione od wielu różnych czynników, między innymi od efektywności działań profilaktycznych, dostosowania się pracowników do obowiązujących ich przepisów bezpieczeństwa, a także od liczby osób pracujących w zagrożeniu i czasu ekspozycji każdego pracownika na zagrożenie.
Ocena ryzyka zawodowego to bardzo pomocne narzędzie w kształtowaniu właściwej polityki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Właściwa polityka zarządzania BHP to:

 • wymierne efekty finansowe
 • oszczędność czasu kadry kierowniczej
 • oszczędność czasu pracodawcy
 • oszczędne gospodarowanie profilaktyką
 • skuteczne zapobieganie wypadkom i zdarzeniom prawie wypadkowym
 • niezbędne narzędzie do właściwego zarządzania jakością wg standardów polskich, europejskich i międzynarodowych koniecznych do osiągnięcia certyfikatów ISO
 • realizowanie obowiązku prawnego stawianego przez Ustawodawcę realizowanie obowiązku prawnego stawianego przez Kodeks Pracy w art. 226. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Zasady oceny ryzyka zawodowego
Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać okresowo i zawsze wówczas, gdy nastąpiły zmiany w przebiegu procesu produkcyjnego, a w szczególności:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
 • przy wprowadzaniu zmian technologicznych lub organizacyjnych na stanowiskach pracy,
 • po zmianie obowiązujących wymagań odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy (np. zmiana obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy),
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.

Proces oceny ryzyka jest procesem wieloetapowym,który można przedstawić wg schematu:

 • opis analizowanego stanowiska pracy,
 • identyfikacja zagrożeń występujących na danych stanowiskach pracy,
 • oszacowanie ryzyka,
 • akceptacja ryzyka – wyznaczenie dopuszczalności ryzyka,
 • opracowanie działań korygujących w przypadku ryzyka nieakceptowanego i ponowna ocena ryzyka po ich wykonaniu,
 • w przypadku ryzyka akceptowalnego ustalić okresowe kontrole ryzyka.

Wyniki oceny ryzyka zawodowego stanowią podstawę planowania działań korygujących i profilaktycznych na stanowiskach pracy. Powinny zostać wykorzystane do opracowania planu działań, których celem jest poprawa ochrony zdrowia pracowników.